Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на площад с. Руен, община Руен”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на площад с. Руен, община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 4. Инвестиционен проект
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 5. ЕЕДОП
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 6. Образци
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 7. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 9. Образци за сключване на договор
  Публикувано на: 30 ноември 2017 г.
 10. Разяснения
  Публикувано на: 11 декември2017 г.
 11. Разяснения 2
  Публикувано на: 11 декември2017 г.
 12. Разяснения 3
  Публикувано на: 15 декември 2017 г.
 13. Разяснения 4
  Публикувано на: 15 декември 2017 г.
 14. Разяснения 5
  Публикувано на: 18 декември 2017 г.
 15. Разяснения 6
  Публикувано на: 21 декември 2017 г.
 16. Разяснения 7
  Публикувано на: 21 декември 2017 г.
 17. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 09 януари 2018 г.
 18. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 12 февруари 2018 г.
 19. Протокол №2 от работа на комисия
  Публикувано на: 23 февруари 2018 г.
 20. Протокол №3 от работа на комисия
  Публикувано на: 23 февруари 2018 г.
 21. Рeшение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 23 февруари 2018 г.
 22. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 25 април 2018 г.
 23. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 25 април 2018 г.

Коментарите са затворени.