Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:”

 1. Обособена позиция №1 “Хляб и хлебни изделия”
 2. Обособена позиция №2 ” Храни на зърнена основа и варива”
 3. Обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция №4 “Яйца”
 5. Обособена позиция №5 “Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”
 6. Обособена позиция №6 “Плодове, зеленчуци и продукти от тях”
 7. Обособена позиция №7 “Други храни и подправки”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 4. Раздел V.Образци -Опис и декларации
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 5. Раздел V.Образци – Ценово предложение
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 6. Раздел V. Образци -Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 7. Раздел V. Образци- EEДОП
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 8. Проект на договор 1
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 9. Проект на договор 2
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 10. Проект на договор 3
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 11. Проект на договор 4
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 12. Проект на договор 5
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 13. Проект на договор 6
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 14. Проект на договор 7
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 15. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 17 януари 2018 г.
 16. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 24 януари 2018 г.
 17. Протокол №2 от работа на комисия
  Публикувано на: 2 февруари 2018 г.
 18. Протокол №3 от работа на комисия
  Публикувано на: 2 февруари 2018 г.
 19. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 2 февруари 2018 г.
 20. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.
  Публикувано на: 2 февруари 2018 г.
 21. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 22. Сключен договор – Обособена позиция 1
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 23. Сключен договор – Обособена позиция 2
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 24. Сключен договор – Обособена позиция 3
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 25. Сключен договор – Обособена позиция 4
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 26. Сключен договор – Обособена позиция 5
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 27. Сключен договор – Обособена позиция 6
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 28. Сключен договор – Обособена позиция 7
  Публикувано на: 3 април 2018 г.
 29. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 1
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 30. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 2
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 31. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 3
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 32. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 4
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 33. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 5
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 34. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 6
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 35. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 7
  Публикувано на: 1 април 2019 г.

Коментарите са затворени.