Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.” с три обособени позиции.”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 2. Обявление за поръчка
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 5. Образец 1-Опис
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 6. Образец 2- ЕЕДОП
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 7. Образец 3- Декларация по чл.42 от ЗМИП
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 8. Образец 4 -Декларация по чл.59 от ЗМИП.docx
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 9. Образец 5 -техническо предложение
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 10. Образец 6-декларация съгласие договор
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 11. Образец 7 – срок на валидност
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 12. Образец 8-Декларация по чл.39, ал.3, б. д.
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 13. Образец 9-проект на договор
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 14. Образец 10-ценово предложение
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 15. Образец-Декларация за конфиденциалност
  Публикувано на: 11 април 2018 г.
 16. Решение за прекратяване на Обособена позиция 2
  Публикувано на: 16 май 2018 г.
 17. Указания до комисията
  Публикувано на: 16 май 2018 г.
 18. Протокол 1 от работа на комисия
  Публикувано на: 28 май 2018 г.
 19. Обявление за прекратяване на обособена позиция №2
  Публикувано на: 5 юни 2018 г.
 20. Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения
  Публикувано на: 12 юни 2018 г.
 21. Протокол №2 от работа на комисия
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.
 22. Оценителни таблици към Протокол № 2
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.
 23. Протокол № 3 от работа на комисия
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.
 24. Указания до комисия за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.
 25. Решение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.
 26. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 20 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.