Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и ремонта на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на оБщина Руен, Област Бургас и осъществяване на последващ авторски надзор с цел кандидатстване на Община Руен за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 4. Техническо задание
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 6. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 7. Образец – Техническо и Ценово предложение
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 17 май 2018 г.
 9. Зaповед за удължаване на срока за получаване на оферти
  Публикувано на: 29 май 2018 г.
 10. Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти.
  Публикувано на: 29 май 2018 г.
 11. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 19 юни 2018 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 19 юни 2018 г.
 13. Договор за възлагане на обществена поръчка
  Публикувано на: 22 юни 2018 г.

Коментарите са затворени.