Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Трънак, Люляково и Дъскотна на Община Руен, област Бургас и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на община Руен за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 5. Образец- Техническо и ценово предложение
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 7. Образец-Проект на договор
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 8. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 6 юни 2018 г.
 9. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
  Публикувано на: 15 юни 2018 г.
 10. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
  Публикувано на: 15 юни 2018 г.
 11. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 29 юни 2018 г.
 12. Указания до комисията за утвърждаване на протокол
  Публикувано на: 29 юни 2018 г.
 13. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.