Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен, област Бургас както и управление на одобреното проектно предложение по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 4. Oбразец 1 – Опис
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 5. Oбразец 2 – ЕЕДОП
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 6. Oбразец 3- Декларация по чл.42 от ЗМИП
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 7. Образец 4 -Декларация по чл.59 от ЗМИП
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 8. Oбразец 5 -техническо предложение
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 9. Oбразец 6-декларация съгласие договор
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 10. Oбразец 7 – срок на валидност
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 11. Oбразец 8-Декларация по чл.39, ал.3, б. д
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 12. Образец 9-проект на договор
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 13. Oбразец 10-ценово предложение
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 14. Образец-Деклрация за конфиденциалност
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 15. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 26 юни 2018 г.
 16. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 6 юли 2018 г.
 17. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.
 18. Указания до комисия за утвърждаване на протокол
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.
 19. Решение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.
 20. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 20 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.