00274-2018-0010

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 4. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 6. Образец- техническо предложение
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 7. Образец-ценово предложение
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 25 юли 2018 г.
 9. Заповед за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 10 август 2018 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 10 август 2018 г.
 11. Протокол от работа на комисията
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 12. Указания до комисията
  Публикувано на: 28 август 2018 г.
 13. Договор за възлагане на обществена поръчка
  Публикувано на: 10 септември 2018 г.

Коментарите са затворени.