Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 3. Указания
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 4. Техническа специафикация
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 5. Количествено-стойностна сметка – покриви
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 7. Образец -Техническо предложение
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 8. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 9. Проект на договор
  Публикувано на: 6 август 2018 г.
 10. Указания до комисия
  Публикувано на: 31 август 2018 г.
 11. Протокол от работа на комисията
  Публикувано на: 31 август 2018 г.

Коментарите са затворени.