Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 2. Обявление за поръчка
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 18 август 2018 г.
 4. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 18 август 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 18 август 2018 г.
 6. ЕЕДОП-образец
  Публикувано на: 18 август 2018 г.
 7. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 20 септември 2018 г.
 8. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 2 октомври 2018 г.
 9. Протокол 2 от работа на комисия
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 10. Протокол 3 от работа на комисия
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 11. Доклад на комисия
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 12. Решение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 2 ноември 2018 г.
 13. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 14 декември 2018 г.
 14. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 14 декември 2018 г.
 15. Обявление за приключване на договор
  Публикувано на: 26 януари 2021 г.

Коментарите са затворени.