Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „”Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница”
 2. Обособена позиция №2 “Текущ ремонт на път BGS 2200 Разклон Вишна – Планиница”
 3. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на път BGS 2190 Разклон с. Снягово – с. Снягово ”;
 4. Обособена позиция №4 “Текущ ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна – Ясеново – Снежа – Заимчево”
 5. Обособена позиция №5 “Текущ ремонт на път BGS 2196 в участък разклон Рудина – Рудина И BGS 2198 в участък Сини рид – Рожден”
 6. Обособена позиция №6 “Текущ ремонт на път BGS 1186 в участък Планиница – Рупча”
 7. Обособена позиция №7 “Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 2. Обявление за поръчка
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 4. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 5. Oбразец 1 – Опис
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 6. Oбразец 2 – ЕЕДОП
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 7. Oбразец 3 – Декларация по чл.42 от ЗМИП
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 8. Образец 4 – Декларация по чл.59 от ЗМИП
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 9. Образец 5 – Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 10. Oбразец 6 – декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.docx
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 11. Oбразец 7 – срок на валидност
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 12. Oбразец 8 – Декларация по чл.39, ал.3, б. д.
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 13. Образец 9 – Проект на договор
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 14. Образец 10 – Ценово предложение 1-6
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 15. Образец 10.1 – Ценово предложение-7
  Публикувано на: 20 август 2018 г.
 16. Съобщение за отваряне на ценовите оферти
  Публикувано на: 21 септември 2018 г.
 17. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 15 октомври 2018 г.
 18. Заповед за утвърждаване на протокол
  Публикувано на: 15 октомври 2018 г.
 19. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
  Публикувано на: 15 октомври 2018 г.
 20. Обявление за възложена поръчка – Обособена позиция от 1 до 6
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 21. Обявление за възложена поръчка – Обособена позиция 7
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 22. Договор за Обособена позиция 1
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 23. Договор за Обособена позиция 2
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 24. Договор за Обособена позиция 3
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 25. Договор за Обособена позиция 4
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 26. Договор за Обособена позиция 5
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 27. Договор за Обособена позиция 6
  Публикувано на: 3 декември 2018 г.
 28. Обявление за възложена поръчка – Обособена позиция 7
  Публикувано на: 18 декември 2018 г.
 29. Договор за Обособена позиция 7
  Публикувано на: 18 декември 2018 г.
 30. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 1
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 31. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 2
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 32. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 3
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 33. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 4
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 34. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 5
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 35. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 6
  Публикувано на: 1 април 2019 г.
 36. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 7
  Публикувано на: 30 май 2019 г.

Коментарите са затворени.