Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на пътни настилки на улични участъци в регулационните граници на село Просеник, община Руен”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 4. Методика за оценка на офертите
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 5. Teхническа спецификация
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 6. Единен европейски документ за Обществени поръчки
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 7. Образци на документи
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 8. Tехническо предложение
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 9. Ценово предлoжение
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 10. Количествено- стойностна сметка
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 11. Проект на договор
  Публикувано на: 29 август 2018 г.
 12. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 23 октомври 2018 г.
 13. Заповед за утвърждаване на протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 23 октомври 2018 г.

Коментарите са затворени.