Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради собственост на община Руен по четири обособени позиции:”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради собственост на община Руен по четири обособени позиции:”

 1. Обособена позиция №1 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Соколец”
 2. Обособена позиция №2 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Рожден”
 3. Обособена позиция №3 „Основен ремонт на покрива на сграда на ЦДГ с. Трънак”
 4. Обособена позиция №4 “„Основен ремонт на покрива на сграда на кметство, с. ДРопла”.

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 3. Указания
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 8. Количествено-стойностна сметка на обект: Основен ремонт на покрив сграда на ОУ и ПДГ – с. Соколец, Община Руен, Област Бургас
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 9. Количествено-стойностна сметка на обект: Основен ремонт на покрив сграда на ОУ и ПДГ – с. Рожден, Община Руен, Област Бургас
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 10. Количествено-стойностна сметка на обект: Основен ремонт на покрив сграда на ЦДГ – с. Трънак, Община Руен, Област Бургас
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 11. Количествено-стойностна сметка на обект: Основен ремонт на покрив сграда на Кметство – с. Дропла, Община Руен, Област Бургас
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 12. Проект на договор
  Публикувано на: 7 ноември 2018 г.
 13. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 10 декември 2018 г.
 14. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 10 декември 2018 г.
 15. Съобщение за прекратяване на обществена поръчка – Обособена позиция 1
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 16. Договор – Обособена позиция 2
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 17. Договор – Обособена позиция 3
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 18. Договор – Обособена позиция 4
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.

Коментарите са затворени.