Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 4. Проект на договор
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 5. Единен европейски документ за обществени поръчки
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 7. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 27 декември 2018 г.
 8. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  Публикувано на: 25 януари 2019 г.
 9. Обявление за прекратяване
  Публикувано на: 5 февруари 2019 г.

Коментарите са затворени.