“Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици в населени места на територията на Община Руен”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 4. Образци на документи
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 5. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 6. ЕЕДОП
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 7. Проект на договор
  Публикувано на: 11 февруари 2019 г.
 8. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 15 март 2019 г.
 9. Протокол № 1 от работа на комисия
  Публикувано на: 27 март 2019 г.
 10. Протокол № 2 от работа на комисия
  Публикувано на: 27 март 2019 г.
 11. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 27 март 2019 г.
 12. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 27 март 2019 г.
 13. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 2 май 2019 г.
 14. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 май 2019 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 9 юли 2019 г.

Коментарите са затворени.