Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: Подобект 1: Текущ ремонт улици по населени места чрез изкърпване на дупките (кърпежи); Подобект 2: Текущ ремонт общинска пътна мрежа (IV класна) чрез изкърпване на дупките (кърпежи)”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 2. Информация.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 4. Единен европейски документ за обществени поръчки.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 8. Проект на договор.
  Публикувано на: 12 април 2019 г.
 9. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
  Публикувано на: 23 април 2019 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 23 април 2019 г.
 11. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 8 май 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 8 май 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 14 май 2019 г.

Коментарите са затворени.