Извършване на основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по две обособени позиции: обособена позиция 1: Основен ремонт на навес в с. Снягово и обособена позиция 2: Основен ремонт на склад към навес в с.

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 2. Информация.
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 3. Указания
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 5. Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 6. Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 7. Образци на документи
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 8. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 9. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 10. Проект на договор
  Публикувано на: 22 април 2019 г.
 11. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 7 май 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 7 май 2019 г.
 13. Договор за Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 8 май 2019 г.
 14. Договор за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 8 май 2019 г.

Коментарите са затворени.