Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински пътища с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на път BGS 2190 /BGS 1188, Руен-Добра поляна/ – Снягово в участък разклон Руен – с. Снягово”
 2. Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на път BGS 2180 /III-208, Билка-Дъскотна/ – Ясеново-Снежа-Заимчево”
 3. Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на път BGS 2181 /BGS 2180, Ясеново-Снежа/ – с. Речица в участък разклон Речица-с. Речица”
 4. Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на път BGS 1188 /III-2085/ – Руен-Добра поляна-Каменяк в участък Добра поляна-Каменяк”
 5. Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на път BGS 1186 /III-208/ – Дъскотна-Планиница-Рупча-Люляково – в участък Планиница-Рупча”
 6. Обособена позиция №6: „Текущ ремонт – разширение чрез асфалтиране на път BGS 1192 /BGS 1188 Руен-Добра поляна/ – Средна махала-Топчийско в участък Добра поляна-Средна махала”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура.
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 2. Обявление за поръчка.
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 4. Образец 1 – Опис
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 5. Образец 2 – ЕЕДОП
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 6. Образец 3 – Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 7. Образец 4 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б. Д.
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 8. Образец 5 – Ценово предложение
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 9. Образец 6 – Проект на договор
  Публикувано на: 11 юни 2019 г.
 10. Протокол № 1 от работа на комисията.
  Публикувано на: 9 юли 2019 г.
 11. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 16 юли 2019 г.
 12. Протокол № 2 от работа на комисия
  Публикувано на: 25 юли 2019 г.
 13. Протокол № 3 от работа на комисия
  Публикувано на: 25 юли 2019 г.
 14. Съобщение за провеждане на публичен жребий
  Публикувано на: 25 юли 2019 г.
 15. Протокол № 4 от работа на комисия
  Публикувано на: 2 август 2019 г.
 16. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 2 август 2019 г.
 17. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 2 август 2019 г.
 18. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 19. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 20. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 21. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 3
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 22. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 4
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 23. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 5
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 24. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 6
  Публикувано на: 9 септември 2019 г.
 25. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 1.
  Публикувано на: 30 октомври 2019 г.
 26. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 3.
  Публикувано на: 30 октомври 2019 г.
 27. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 4.
  Публикувано на: 30 октомври 2019 г.
 28. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 6.
  Публикувано на: 30 октомври 2019 г.
 29. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 2.
  Публикувано на: 1 март 2023 г.
 30. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 5.
  Публикувано на: 1 март 2023 г.

Коментарите са затворени.