Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен“

Електронна преписка

  1. Решение за откриване на процедура.
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  2. Обявление за обществена поръчка
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  3. Документация
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  4. Образци на документи
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  5. Количествено-стойностна сметка
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  6. ЕЕДОП
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  7. Проект на договор
    Публикувано на: 30 юли 2019 г.
  8. Разяснения
    Публикувано на: 2 август 2019 г.
  9. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
    Публикувано на: 28 август 2019 г.
  10. Протокол № 1 от работа на комисия
    Публикувано на: 3 септември 2019 г.
  11. Протокол № 2 от работа на комисия
    Публикувано на: 3 септември 2019 г.
  12. Заповед за утвърждаване на протоколи
    Публикувано на: 3 септември 2019 г.
  13. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
    Публикувано на: 3 септември 2019 г.
  14. Договор за обществена поръчка
    Публикувано на: 16 септември 2019 г.
  15. Обявление за възложена поръчка
    Публикувано на: 16 септември 2019 г.
  16. Обявление за приключване на договор
    Публикувано на: 30 октомври 2019 г.

Коментарите са затворени.