Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура.
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 4. Образци на документи
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 5. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 6. ЕЕДОП
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 7. Проект на договор
  Публикувано на: 30 юли 2019 г.
 8. Разяснения
  Публикувано на: 2 август 2019 г.
 9. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 28 август 2019 г.
 10. Протокол № 1 от работа на комисия
  Публикувано на: 3 септември 2019 г.
 11. Протокол № 2 от работа на комисия
  Публикувано на: 3 септември 2019 г.
 12. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 3 септември 2019 г.
 13. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
  Публикувано на: 3 септември 2019 г.
 14. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 16 септември 2019 г.
 15. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 16 септември 2019 г.
 16. Обявление за приключване на договор
  Публикувано на: 30 октомври 2019 г.

Коментарите са затворени.