Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Закупуване на транспортно средство” – Доставка на нов лек автомобил във връзка с изпълнение проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0053 от 20.06.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка.
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 6. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 7. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 27 август 2019 г.
 9. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 10 септември 2019 г.
 10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  Публикувано на: 10 септември 2019 г.
 11. Протокол от работата на комисията
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 12. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка
  Публикувано на: 25 септември 2019 г.
 13. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 7 октомври 2019 г.

Коментарите са затворени.