Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура.
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 4. Образец № 1 – ЕЕДОП
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 5. Образец № 2 – Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 6. Образец № 3 – Ценово предложение
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 7. Количествено-стойностни сметки
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 8. Технически проект
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 9. Проект на договор
  Публикувано на: 27 септември 2019 г.
 10. Решение за одобряване на обявление за изменение.
  Публикувано на: 1 октомври 2019 г.
 11. Разяснения.
  Публикувано на: 4 октомври 2019 г.
 12. Разяснения №2
  Публикувано на: 10 октомври 2019 г.
 13. Разяснения №3
  Публикувано на: 10 октомври 2019 г.
 14. Протокол № 1 от работата на комисията
  Публикувано на: 27 декември 2019 г.
 15. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
  Публикувано на: 27 януари 2020 г.
 16. Протокол № 2 от работата на комисията.
  Публикувано на: 6 февруари 2020 г.
 17. Протокол № 3 от работата на комисията.
  Публикувано на: 6 февруари 2020 г.
 18. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 6 февруари 2020 г.
 19. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 6 февруари 2020 г.
 20. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 20 март 2020 г.
 21. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 20 март 2020 г.
 22. Допълнително споразумение № 1
  Публикувано на: 23 февруари 2021 г.
 23. Обявление за изменение
  Публикувано на: 23 февруари 2021 г.
 24. Допълнително споразумение № 2
  Публикувано на: 23 февруари 2021 г.
 25. Обявление за изменение
  Публикувано на: 23 февруари 2021 г.
 26. Обявление за приключване на договор
  Публикувано на: 20 октомври 2021 г.

Коментарите са затворени.