„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Руен за зимния период 2019 г. – 2020 г.”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Руен за зимния период 2019 г. – 2020 г.”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 5. Образци на документи.
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 6. Единен европейски документ за обществени поръчки.
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 7. Проект на договор.
  Публикувано на: 29 октомври 2019 г.
 8. Протокол № 1 от работата на комисията.
  Публикувано на: 21 ноември 2019 г.
 9. Протокол № 2 от работата на комисията.
  Публикувано на: 3 декември 2019 г.
 10. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
  Публикувано на: 3 декември 2019 г.
 11. Протокол № 3 от работата на комисията.
  Публикувано на: 9 декември 2019 г.
 12. Заповед за утвърждаване на протоколи.
  Публикувано на: 9 декември 2019 г.
 13. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител.
  Публикувано на: 9 декември 2019 г.
 14. Обявление за възложена поръчка.
  Публикувано на: 2 януари 2020 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 1 юни 2020 г.

Коментарите са затворени.