“Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Руен социална услуга „Обществена трапезария” на територията на община Руен, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”.

Пряко договаряне по чл. 182, ал.1, т. 5 от Закона за обществени поръчки: “Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Руен социална услуга „Обществена трапезария” на територията на община Руен, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 2. Покана за участие в обществена поръчка.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 3. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 4. Единен европейски документ за обществени поръчки.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 5. Образци на документи.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 6. Проект на договор.
  Публикувано на: 2 декември 2019 г.
 7. Протокол №1
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 8. Протокол №2
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 9. Протокол №3
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 10. Доклад
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 11. Решение
  Публикувано на: 20 декември 2019 г.
 12. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 2 юни 2020 г.
 13. Обявление за възлагане на обществена поръчка
  Публикувано на: 2 юни 2020 г.
 14. Обявление за приключване на договор
  Публикувано на: 2 юни 2020 г.

Коментарите са затворени.