Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с.Заимчево в регулационните граници на с.Снежа, рег.№ BGS 18.67725-01”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с.Заимчево в регулационните граници на с.Снежа, рег.№ BGS 18.67725-01”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 4. Техническа спецификация.
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 5. Единен европейски документ за обществени поръчки
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 6. Образец 1 – Опис на представените документи.
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 7. Образец 2 – Ценово предложение
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 8. Образец 3 – Техническо предложение
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 9. Образец 4 – Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 10. Образец 5 – Проект на договор
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 11. Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 12. Проект
  Публикувано на: 30 декември 2019 г.
 13. Протокол № 1 от работата на комисията.
  Публикувано на: 11 март 2020 г.
 14. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 10 април 2020 г.
 15. Протокол № 2 от работата на комисията
  Публикувано на: 12 май 2020 г.
 16. Протокол № 3 от работата на комисията
  Публикувано на: 12 май 2020 г.
 17. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 12 май 2020 г.
 18. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 12 май 2020 г.
 19. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 19 юни 2020 г.
 20. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 19 юни 2020 г.
 21. Обявление за приключване на договор.
  Публикувано на: 26 януари 2021 г.

Коментарите са затворени.