Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Руен”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 3. Указания за участие в обществена поръчка
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 5. Инвестиционен проект
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 6. Образци на документи
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 7. Образец – Техническо предложение
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 8. Образец – Ценово предложение
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 9. Проект на договор
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 10. Протокол от работата на комисията.
  Публикувано на: 12 август 2020 г.
 11. Указания до комисията за провеждане на обществена поръчка.
  Публикувано на: 12 август 2020 г.
 12. Договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 20 август 2020 г.

Коментарите са затворени.