Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР за подобряване енергийната ефективност на общински сгради в община Руен; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на климатична техника”

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 3. Указания за подготовка на офертите
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 4. Техническа спецификация за Обособена позиция №1
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 5. Техническа спецификация за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 6. Методика за оценка
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 7. Образец 1 – ЕЕДОП
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 8. Образец 2 – Предложение за изпълнение за Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 9. Образец 2 – Предложение за изпълнение за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 10. Образец 3 – Ценово предложение за Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 11. Образец 3 – Ценово предложение за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 12. Образец 3.1 – КСС Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 13. Образец 3.1 – КСС Обособена позиция № 1 – част Електрическа
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 14. Образец 3.2 – КСС Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 15. Инвестиционни проекти
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 16. Проект на договор за Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 17. Проект на договор за Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 5 май 2020 г.
 18. Протокол № 1 от работата на комисията
  Публикувано на: 26 юни 2020 г.
 19. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 13 юли 2020 г.
 20. Протокол № 2 от работата на комисията
  Публикувано на: 21 юли 2020 г.
 21. Протокол № 3 от работата на комисията
  Публикувано на: 21 юли 2020 г.
 22. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 21 юли 2020 г.
 23. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 21 юли 2020 г.
 24. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 1
  Публикувано на: 11 февруари 2021 г.
 25. Договор за обществена поръчка – Обособена позиция № 2
  Публикувано на: 11 февруари 2021 г.
 26. Обявление за възложена поръчка.
  Публикувано на: 11 февруари 2021 г.
 27. Допълнително споразумение към договор за Обособена позиция № 1.
  Публикувано на: 30 декември 2021 г.
 28. Обявление за изменение – Обособена позиция № 1.
  Публикувано на: 30 декември 2021 г.
 29. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 1.
  Публикувано на: 13 октомври 2022 г.
 30. Обявление за приключване на договор – Обособена позиция № 2.
  Публикувано на: 13 октомври 2022 г.

Коментарите са затворени.