Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Руен”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 3. Документация.
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 4. Методика за оценка
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 5. Техническа спецификация
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 7. Инвестиционен проект
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 8. Образец № 1 – Опис на представените документи
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 9. Образец № 2 – Техническо предложение
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 10. Образец № 3 – Ценово предложение
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 11. Образец № 3а – Количествено-стойностна сметка
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 12. Проект на договор
  Публикувано на: 31 март 2020 г.
 13. Решение за одобряване на обявление за изменение
  Публикувано на: 10 април 2020 г.
 14. Съобщение за промяна на мястото на отваряне на оферти
  Публикувано на: 4 май 2020 г.
 15. Протокол № 1 от работата на комисията
  Публикувано на: 18 юни 2020 г.
 16. Съобщение по чл.57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 7 юли 2020 г.
 17. Протокол № 2 от работата на комисията.
  Публикувано на: 16 юли 2020 г.
 18. Протокол № 3 от работата на комисията.
  Публикувано на: 16 юли 2020 г.
 19. Заповед за утвърждаване на протоколи.
  Публикувано на: 16 юли 2020 г.
 20. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.
  Публикувано на: 16 юли 2020 г.
 21. Договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 24 август 2020 г.
 22. Обявление за възложена поръчка.
  Публикувано на: 24 август 2020 г.
 23. Обявление на приключване на договор за обществена поръчка.
  Публикувано на: 26 януари 2021 г.

Коментарите са затворени.