Обществени поръчки и съобщения публикувани през 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен”
Публикувано на: 23 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ IX, кв. 24 по плана на с. Дъскотна, община Руен
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-I, кв.1 по плана на с. Добромир, община Руен, област Бургас“
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “„Изграждане на спортна площадка, находяща се в УПИ I, кв. 24 по плана на с. Зайчар, община Руен”
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на спортна площадка в ПИ с пл.№ 247 по кадастрален план на с. Снягово, община Руен
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен”
Публикувано на: 11 ноември 2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване“
Публикувано на: 10 ноември 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Извършване на основен ремонт на покриви по шест обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- „Основен ремонт на покрива на административна сграда инициали 2 МЖ в УПИ – IX-251, кв. 11 в с. Руен и на административна сграда на административна сграда – кметство с инициали МСНС в УПИ – IX, кв. 15 в с. Разбойна”.
 2. Обособена позиция №2- „Основен ремонт на покрива на административна сграда – кметство с инициали 3Мсбж в УПИ – I, кв. 64 в с. Люляково и на здравна служба с инициали МЖ в УПИ – III , кв. 20 с. Планиница”
 3. Обособена позиция №3- “Основен ремонт на покрива на здравна служба с инициали 2МЖ в УПИ- VI, кв.41, с. Трънак”
 4. Обособена позиция №4 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МС в УПИ-XII кв.13, с. Зайчар”
 5. Обособена позиция №5 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали 3Мсбо в ПИ-№ 180, с. Рожден”
 6. Обособена позиция №6 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МЖ в ПИ-№105, с. Ясеново”

Публикувано на: 3 ноември 2016 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво)за нуждите на мпс на община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Публикувано на: 1 ноември 2016 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улици по населени места и общински път с бетон”
Публикувано на: 31 октомври 2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2016-2017г.
Публикувано на: 28 октомври 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0008

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”
Публикувано на: 13 септември 2016

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” С. РУЕН – 52 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ” С. ТРЪНАК – 58 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 3. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “РЕДЖЕБ КЮПЧЮ” С. ТОПЧИЙСКО – 60 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 4. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “РЕДЖЕБ КЮПЧУ” С. СИНИ РИД – 36 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ.”

Публикувано на: 29 aвгуст 2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0007

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции::

 1. Обособена позиция 1 : „Хляб и хлебни изделия”;
 2. Обособена позиция 2 : „ Храни на зърнена основа и варива”;
 3. Обособена позиция 3 : „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция 4 : „ Яйца”;
 5. Обособена позиция 5 : “Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”;
 6. Обособена позиция 6 : „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”;
 7. Обособена позиция 7 : „ Други храни и подправки”;

Публикувано на: 01 август 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0006

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общ. пътища и улици по населени места с асфалт:

 1. Път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/- с.Топчийско/ BGS1192/
 2. Път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово
 3. Път BGS 2190 разклон Снягово-с.Снягово
 4. Път BGS 1186 от с.Дъскотна-Планиница
 5. Път BGS 2180-III-208 с.Дъскотна/-с.Заимчево
 6. Път BGS 1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с.Разбойна
 7. Път BGS 2196 Сини рид- Рожден
 8. ОР на улици по населени места с асфалт

Публикувано на: 30 юни 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0005

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас подмярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, със следните обособени позиции:

 1. Обособени позиция №1 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен“;
 2. Обособени позиция №2 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на площад в с. Руен, Община Руен“
 3. Обособени позиция №3 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на Общински път BGS1186/III-208/ С. Дъскотна – с. Планиница – с. Рупча – с. Люляково

Публикувано на: 16 юни 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0004

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен.
Публикувано на: 31 май 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0003

Коментарите са затворени.