Обществени поръчки и съобщения публикувани през 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради собственост на община Руен по четири обособени позиции:”

 1. Обособена позиция №1 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Соколец”
 2. Обособена позиция №2 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Рожден”
 3. Обособена позиция №3 „Основен ремонт на покрива на сграда на ЦДГ с. Трънак”
 4. Обособена позиция №4 “„Основен ремонт на покрива на сграда на кметство, с. ДРопла”.

Публикувано на: 7 ноември 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от I-ви до XII–ти клас от обединено училище „Димитър Полянов“, с. Трънак през учебната 2018/2019 г. по утвърдени маршрути и разписания по обособени позиции:, както следва:

 1. Обособена позиция №1 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Каравельово – Трънак – 51, 0 км. пробег по разписание”
 2. Обособена позиция №2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Соколец – Трънак – 14, 0 км. пробег по разписание”
 3. Обособена позиция №3 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Добромир – Струя – Трънак – 41 км. Пробег по разписание”;;
 4. Обособена позиция №4 “„Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – с.Билка – с. Трънак – 15 км. пробег по разписание”.
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница”
 2. Обособена позиция №2 “Текущ ремонт на път BGS 2200 Разклон Вишна – Планиница”
 3. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на път BGS 2190 Разклон с. Снягово – с. Снягово ”;
 4. Обособена позиция №4 “Текущ ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна – Ясеново – Снежа – Заимчево”
 5. Обособена позиция №5 “Текущ ремонт на път BGS 2196 в участък разклон Рудина – Рудина И BGS 2198 в участък Сини рид – Рожден”
 6. Обособена позиция №6 “Текущ ремонт на път BGS 1186 в участък Планиница – Рупча”
 7. Обособена позиция №7 “Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране”
Договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на горива (автомобилен Бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС на община Руен” по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 – „Доставка на Дизелово гориво и Бензин А95H от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на Община Руен”
 2. Обособена позиция №2 – „Доставка на Дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на страната”

Коментарите са затворени.