2019

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на Община Руен по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. Х151, квартал 13 по плана на с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас;
Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. VI, квартал 04 по плана на с. Листец, общ. Руен, обл. Бургас;
Обособена позиция 3: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 15 по неодобрения КП на с. Каменяк, общ. Руен, обл. Бургас;
Обособена позиция 4: Основен ремонт на втори етаж от сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. I381, квартал 26 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас;
Обособена позиция 5: Основен ремонт на сграда с инициали МсбО, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. II, квартал 13 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас”;
Обособена позиция 6: „Кухня като преустройство на съществуващи складови помещения, находящи се в сградата на детска градина в у.п.и. II156, квартал 16 по плана на с. Топчийско, общ. Руен, обл. Бургас”;
Обособена позиция 7: „Допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение в участъка от км 0+323 до км 0+919 на път III-2085 „(Дъскотна-Айтос) -Руен-Преображенци-Просеник”, в границите на урбанизираната територия на с. Ябълчево, общ. Руен”
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Извършване на ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции:
Обособена позиция 1: “Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. Х151, квартал 13 по плана на с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас””
Обособена позиция 2:”Основен ремонт на покрив на сграда с инициали МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. VІ, квартал 04 по плана на с. Листец, общ. Руен, обл. Бургас”
Обособена позиция 3:“Основен ремонт на покрив на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 15 по неодобрения КП на с. Каменяк, общ. Руен, обл. Бургас”
Обособена позиция 4: “Основен ремонт на втори етаж от сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. І381, квартал 26 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас
Обособена позиция 5:“Основен ремонт на сграда с инициали МсбО, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. ІІ, квартал 13 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас”
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на Община Руен по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле (мини футболно игрище) в у.п.и. IX111, квартал 20 по плана на с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас”; Обособена позиция 2: „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 000036 по КВС на землище – с. Вресово с ЕКАТТЕ 12303, общ. Руен, обл. Бургас”; Обособена позиция 3: „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 70 по одобрения КП на с. Рожден, общ. Руен, обл. Бургас”; Обособена позиция 4: „Изграждане на спортна площадка в у.п.и. I, квартал 21 по плана на с. Разбойна, общ. Руен, обл. Бургас”; Обособена позиция 5: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас”; Обособена позиция 6: „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в п.и. с № 93 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас”
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински пътища с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции:

  • 1. Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на път BGS 2190 /BGS 1188, Руен-Добра поляна/ – Снягово в участък разклон Руен – с. Снягово”
  • 2. Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на път BGS 2180 /III-208, Билка-Дъскотна/ – Ясеново-Снежа-Заимчево”
  • 3. Обособена позиция 3: „Текущ ремонт на път BGS 2181 /BGS 2180, Ясеново-Снежа/ – с. Речица в участък разклон Речица-с. Речица”
  • 4. Обособена позиция 4: „Текущ ремонт на път BGS 1188 /III-2085/ – Руен-Добра поляна-Каменяк в участък Добра поляна-Каменяк”
  • 5. Обособена позиция 5: „Текущ ремонт на път BGS 1186 /III-208/ – Дъскотна-Планиница-Рупча-Люляково – в участък Планиница-Рупча”
  • 6. Обособена позиция 6: „Текущ ремонт – разширение чрез асфалтиране на път BGS 1192 /BGS 1188 Руен-Добра поляна/ – Средна махала-Топчийско в участък Добра поляна-Средна махала”

 

Коментарите са затворени.