Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак за учебната 2017/ 2018 год. по утвърдени маршрути и разписания по четири обособени позиции“

Електронна преписка

 1. Обява за събиране на оферти
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 2. Информация за публикувана на профила на купувача обява
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 3. Указания за участие
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 4. Техническо предложение-Образец
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 5. Образец-Ценово предложение – Обособена позиция 1
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 6. Образец-Ценово предложение – Обособена позиция 4
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 7. Образци на документи
  Публикувано на: 12 януари 2018 г.
 8. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
  Публикувано на: 22 януари 2018 г.
 9. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
  Публикувано на: 22 януари 2018 г.

Коментарите са затворени.