Архив на наредби

Наредба №2А за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.
Приложение 1 към наредба 2А
Приложение 2 към наредба 2А

Наредба №1 за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в Община Руен

Наредба №3 за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Руен

Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен – 26.04.2018

Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен
Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Наредба за условията и реда за запазване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Руен.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен.

Наредба за преместваемите обекти в териториалния обхват на община Руен.

Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Руен.

Наредба за управление на горските територии на Община Руен.

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.

Приложение №1 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.
Приложение №2 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.

Наредба за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в Община Руен, обл. Бургаска.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Руен (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията-ЗУТ).

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225a, ал. 3 ЗУТ
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Руен.

Наредба №2 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен.

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Наредба за дейноста на община Руен при бедствия и аварии.

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг.

Наредба за търгове и концесии.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система в териториалния обхват на община Руен.

Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Руен.

Наредба за реда, по който Община Руен учредява търговски дружества и упражнява правото си на собственост в търговските дружества.

Коментарите са затворени.