Декларации и регистри на декларациите по ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите заимущество и интереси и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси, съгл. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- кметове на кметства/.
Архив
Декларации на кмета на Община и на кметовете по населените места.
Декларации на Общинските съветници в Общински съвет Руен.

Коментарите са затворени.