Административни услуги

 

 

 

 

Административните услуги, които община Руен извършва, се предоставят от “Информационен център и административно обслужване”

Информационен център и административно обслужване:
Адрес: област Бургас, община Руен, с. Руен, п.к. 8540, ул.“Първи май“ № 18;
Е – адрес: ruen.egov.bg
email: [email protected]
тел: 05944 6233;
Факс: 05944 6476;
Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

Информация за предоставяните от община Руен услуги може да бъде получена и на:
05944 6388 – Дирекция „Административно и информационно обслужване”
05944 6360 – Дирекция „Местни приходи данъци и такси ”

Начини на заявяване на услугата:

– Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в “Информационен център и административно обслужване”, с подаване на писмено заявление по образец;
– Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по факс: 05944 6476;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

– Лично или чрез упълномощено лице в Информационен център и административно обслужване.

– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за  негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

 – Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

–  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
–  като вътрешна куриерска пратка;
–  като международна препоръчана пощенска пратка

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:

 – На гише „Каса” в Информационен център и административно обслужване;
– По банкова сметка на община Руен за внасяне на местни данъци, такси и приходи:
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG57BUIN95618400507652
БАНКА: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, офис Айтос
– С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в “Информационен център и административно обслужване”.

 

Електронни услуги

 Административен регистър

 Комплексно административно обслужване 

 Нормативни документи 

 Административни услуги Зелена система 

 Административни услуги Кадастър 

 Административни услуги Контрол по строителството 

 Административни услуги Местни данъци и такси 

 Административни услуги Нотариална дейност 

 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 

 Административни услуги “Реклама” 

 Административни услуги Селско стопанство и екология 

 Административни услуги Социални дейности 

 Административни услуги Транспорт 

 Административни услуги Търговия,туризъм,транспорт 

 Административно-технически услуги Общинска собственост 

 Административно- технически услуги Устройство на територията 

 Правни и административно-технически услуги 

 

Коментарите са затворени.