Декларации по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация
Д-35-1/23.04.2020 Неджибе Хасан Хасан Старши експерт по бюджета Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-2/23.04.2020 Мийрем Неждет Мустафа Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-3/23.04.2020 Радка Стоянова Димитрова Старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-4/23.04.2020 Фатме Джевджетова Ферад младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-5/23.04.2020 Зейнеб Илияз Юмер Специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-6/23.04.2020 Нурсел Халил Адем Директор дирекция Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-7/23.04.2020 Фатме Мустафа Узун Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-8/23.04.2020 Хабибе Рамадан Хюсеин младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-9/23.04.2020 Гюлфие Ереджеб Ереджеб Старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-10/23.04.2020 Хафисе Мустафа Хюсеин младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-11/29.04.2020 Веселина Демирева Стратиева Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-12/29.04.2020 Мехмед Хасан Чолак секретар МКБППМН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-13/4.05.2020 Саре Ибрям Смаил Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-14/4.05.2020 Еметула Мехмед Сюлейман Старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-15/4.05.2020 Рувейда Халил Хаджифета Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-16/4.05.2020 Ислям Хюсеин Ислям Началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-17/4.05.2020 Кадрие Хюсеин Хаджифета Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-18/04.05.2020 Мирем Иб Мехмед Главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-19/4.05.2020 Мирем Сеид Исмаил Домакин Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-20/4.05.2020 Зейнеб Хюсеин Хасан Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-21/4.05.2020 Шенол Февзи Хасан началник сектор СОРОТ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-22/4.05.2020 ФАТМЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД Служител по сиг. на информацията Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-23/4.05.2020 Йовка Панайотова Маринска старши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-24/4.05.2020 Зиля Неждет Коруосман старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-25/4.05.2020 Хава Сали Мехмед старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-26/4.05.2020 Гюлсюм Али Хюсеин старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-27/11.05.2020 Неджметин Сюлейман Юсуф главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-28/11.05.2020 Алпер Мехмед Хюсеинали Еколог Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-29/13.05.2020 Ерол Кязим Смаил Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-30/13.05.2020 Айше Адем Смаил главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-31/13.05.2020 Елфида Исмаил Мехмедемин Директор ЦДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-32/13.05.2020 Фатме Фикрет Селим главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-33/13.05.2020 Исмигюл Исмаил Мехмед младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-34/13.05.2020 Мустафа Халис Ахмед главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-35/13.05.2020 Муазес Ружди Осман главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-36/13.05.2020 Хаджер Мустафа Карамустафа-Адем старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-37/13.05.2020 Али Осман Хаккъ главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-38/15.05.2020 Кязим Сали Осман началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-39/15.05.2020 Мийрем Али Сали Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-40/15.05.2020 Гюлсюм Меликша Садула счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-41/15.05.2020 Ахмед Недим Налбантоглу главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-42/19.05.2020 Мустафа Билял Билял младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-43/15.05.2020 Исмаил Мехмедали Исмаил младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-44/15.05.2020 Фатме Шемсидин Сейдахмед младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-45/15.05.2020 Мехмед Хюсеин Исмаил кметски наместник Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-46/15.05.2020 Емине Тефик Юмер Спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-47/15.05.2020 Кюрсие Халил Мустафа спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-48/15.05.2020 Кадрие Осман Джемил спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-49/15.05.2020 Хасан Бейтула Исмаил спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-50/15.05.2020 Анифе Адем Осман спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-51/15.05.2020 Емин Джахит Хасан спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-52/15.05.2020 Зюмбюл Мурадова Неджипова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-53/15.05.2020 Фердане Ремзиева Хюсеинова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-54/15.05.2020 Стефка Москова Радева Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-55/15.05.2020 Атанаска Петрова Мушакова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-56/15.05.2020 Йорданка Величкова Христова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-57/15.05.2020 Хава Хилми Хилми Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-58/15.05.2020 Емне Хюсеин Мехмедали Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-59/15.05.2020 Хатче Хюсеин Мехмед Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-60/15.05.2020 Юзлем Осман Хюсеин Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-61/15.05.2020 Хаджер Хабил Адем Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-62/15.05.2020 Чанка Неделчева Андреева Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-63/15.05.2020 Лилия Брезелиева-Кядил Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-64/15.05.2020 Невзат Лютфи Исмаил Началнк отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-65/15.05.2020 Фатме Седат Смаил Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-66/15.05.2020 Пламен Русев Христозов Главен инспектор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-67/15.05.2020 Паолиана Иванова Маринова юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-68/15.05.2020 Юсуф Якуб Юсуф Кметски наместник Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-69/28.05.2020 Тайбе Муса Адем спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-70/18.05.2020 Мустафа Фикри Сакин кметски наместник Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-71/29.05.2020 Снежана Желязкова Панайотова Секретар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-72/29.05.2020 ДУРДАНИЕ ШАБАН МЕХМЕД спец. АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-73/10.06.2020 Хюсеин Адем Халил младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-74/10.06.2020 Нина Радкова Рачева младши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-76/10.06.2020 Мехмед Расим Ахмед началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Декларации – 2019 г.

Декларации – 2018 г.

Декларации по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на инетереси

Коментарите са затворени.