Ред за обжалване на издадените от Община Руен актове

При изпълнението на своите правомощия Община Руен издава административни актове или се налагат административни наказания, посредством издаването на наказателни постановления, електронни фишове или други.

Административните актове на кмета на Община Руен се обжалват пред Областния управител на област Бургас и пред Административен съд – Бургас по отношение на тяхната законосъобразност.

Жалба може да подаде всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или за които те биха породили права или задължения. Жалбата се подава чрез кмета на Община Руен в писмена форма, в 14-дневен срок от съобщаването на акта на заинтересованите лица и организации.
Съгласно чл. 18а от АПК жалбите и приложенията към тях могат да се подават до административните органи и органите на съдебната власт и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, а също и чрез лицензиран пощенски оператор и по факс.
Каналите, които имате възможност да ползвате при подаване на сигнал, жалба, възражение, протест или др. са:

– Лично в Центъра за административно обслужване: с. Руен, п.к. 8540, ул. „Първи май“ № 18 в сградата на Общинска администрация Руен;
– По електронна поща: [email protected]; [email protected];
– Чрез профил в Система за сигурно електронно връчване /Е – връчване/;
– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: с. Руен, п.к. 8540, ул. „Първи май“ №18; общ. Руен, обл. Бургас
– На факс: +3595944 64 76

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

– трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани;
– трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
– фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
– органа, до който се подава;
– възраженията и тяхното основание;
– искането;
– подпис на подателя.

С жалбата може да се поиска събирането на доказателства, на които се основават исканията в нея, или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени от административния орган при издаването на акта или са настъпили след издаването му.

Мълчалив отказ за извършване на административна услуга или издаване на административен акт се обжалва в едномесечен срок, считано от датата, на която община Руен е трябвало да се произнесе.

Наказателните постановления издадени от кмета или друго оправомощено лице – служител на Общината подлежат на обжалване по правилата на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в 14 дневен срок от връчването им, пред Районния съд по местоизвършване на нарушението.

Актовете на Общинския съвет могат да се обжалват пред Административен съд Бургас. Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет.

Контрол върху актовете на Общинския съвет, както за тяхната законност, така и по отношение на тяхната правилност може да упражнява и кметът на общината. По смисъла на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът има правомощия да върне за ново обсъждане в Общински съвет неговите незаконосъобразни или нецелесъобразни актове. В този случай Общинският съвет е длъжен да ги преразгледа на първото свое заседание, но не по- късно от 14- дневен срок от връщането на акта. В случай, че Общинския съвет потвърди върнатия акт, кметът може да оспорва неговата законност пред Административен съд Бургас по реда на АПК.

Законодателят е предвидил инструментариум за взаимен контрол между местните органи на управление, свързан с упражняването на тяхната дейност, законността и правилността на издаваните от тях административни актове.

В ЗМСМА (чл. 45, ал. 2) е предвидена възможността за упражняване на контролни правомощия от страна на Общински съвет – Руен спрямо актовете, издавани от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета в 14-дневен срок от получаването им.
В този срок Общинския съвет може да оспорва по съдебен ред всички незаконосъобразни актове, издадени от кмета на общината по реда на АПК пред Административен съд Бургас.

Коментарите са затворени.