Общински план

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Руен е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. /ПИРО/. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.
Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.
Мнения, предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: [email protected] или в Центъра за информация и услуги на Община Руен в срок до 10.04.2021 г., включително.
Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
В тази връзка Общинска администрация Руен отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

План за интегрирано развитие на община Руен за периода 2021-2027 г

Формуляр за обратна връзка

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Руен започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.
Със Заповед на Кмета на община Руен № РД-08-626/30.09.2020г. е определена Работна група за участие в разработването на План за интегрирано развитие на община Руен за периода 2021-2027 г. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
Мнения и предложения до екипа, който участва в разработването на План за интегрирано развитие на община Руен за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: [email protected]
Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета Анкета План за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027 г.

Публикувано на: 2 октомври 2020 г.

Анкета План за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027 г.

Общински план за развитие на Община Руен за 2007 - 2013 г.

Коментарите са затворени.