Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:  Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.