Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИE ЗА ИЗБОР НА ДРУГ ЧЛЕН – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦООД “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РУЕН”

Публикувано от:Н. Юсуф |27 април 2016|
PDF версия

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН

Публикувано от:Н. Юсуф |24 март 2016|
Word версия

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на община Руен,
След провеждане на широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на община Руен, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Учредителното събрание ще се проведе на 22.04.2016г., от 10.00 часа, в село Руен ул.”Първи май” №18 в Ритуална зала, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Руен”.
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Управителен съвет на сдружението.
  4. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Руен.

Материалите за учредителното събрание са на разположение от датата на публикуване на поканата до датата на провеждане на събранието от 8.00 ч. до 17.00 ч. на следните адреси: Община Руен – с.Руен, ул.”Първи май” №18
Всички кметства на територията на общината
Офиса на сдружението с.Руен, ул.”Първи май” №35
Както и на следните интернет страници:Oбщина Руен
За повече информация можете да се обърнете към посочените контакти:
Тел.: 0885 90 97 51
e-mail: [email protected]
лице за контакт: Мирем Дервиш
– Желаещите да станат учредители и членове на сдружението могат да получат допълнителна информация и да потвърдят участието си на GSM: 0885 90 97 51
Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да изтеглите от тук

 

 

 

КМЕТЪТ ИСМАИЛ ОСМАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Публикувано от:Н. Юсуф |22 декември 2015|
PDF версия

Кметът на община Руен Исмаил Осман подписа тристранен договор с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подготвителните дейности включват създаването на Местна инициативна група (МИГ) и подготовка на Стратегия за местно развитие, които цели се изразяват в следното:

– подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;

– подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

– подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

– насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

– подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

– подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Финансова помощ по подписания договор се предоставя на местното партньорство за осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:

– учредяване на публично-частно партньорство;

– популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;

– обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

– проучвания и анализи на територията на общината;

– подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

– координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Основните мотиви за създаване на Местна инициативна група и разработването на Стратегия за воденото от общностите местно развитие на територията на община Руен са продиктувани от възможността чрез прилагането подхода ВОМР хората сами да определят насоките и решават проблемите в развитието на територията на която живеят и работят.

Договорът е на стойност 57 054.90 лв. без ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ и срок на изпълнение – септември 2016 г.

Коментарите са затворени.