Прессъобщение – първа копка

Прессъобщение
На 24.08.2020г./понеделник/ от 13.00 часа в с.Руен, ул.”Пирин” ще се проведе официална церемония „Първа копка”, свързана със стартирането на строително-монтажните дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на Община Руен”. Проектът се изпълнява по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0120-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Главна цел: Подобряване качеството на живот в община Руен и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване достъпа на населените места до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа.
Обект на инвестицията са улиците в селата – Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово

Обща стойност на проекта: 1 152 468. 44 лв., от които 979 598,17 лв. европейско и 172 870,27лв. национално съфинансиране.

Информация

Публикувано на: 12 август 2020 г.

Коментарите са затворени.