Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на Община Руен

Информация
На 29.05.2019г. кметът на Община Руен Исмаил Осман подписа договор с Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на Община Руен” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Размерът на одобрената субсидия е 1 171 250. 36 лв.

Помощта се предоставя за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Обект на инвестицията са улиците в селата – Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово
Информация

Публикувано на: 31 май 2019 г.

Коментарите са затворени.