Процедура за възлагане на обществена поръчка „Договаряне без обявление“ с предмет: „Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Руен до регионално депо за отпадъци “ Братово-запад“

Обществена поръчка с предмет:  “Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Руен до регионално депо за отпадъци ” Братово-запад”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.