Административни услуги Търговия,туризъм,транспорт

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 4. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;
 6. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
 7. Копие от ЕИК по Булстат;
 8. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на обекта.
 9. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 месеца.
150 /сто и петдесет/ лева.
Информация за услугата

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Необходими документи за предоставяне на услугата:
………….

Информация за услугата

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
Необходими документи за предоставяне на услугата:
………….

Информация за услугата

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Копие на решение ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
 4. Актуална цветна снимка – 2 броя.

Дължима такса и срок на изпълнение :
30 дни.
Безплатно.
Информация за услугата

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
……….
Информация за услугата

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи,удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност-оригинал или заверен препис;
 4. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал
  или заверен препис;
 5. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец;
 6. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 7. Формуляр за определяне на категорията на обекта-по образец;
 8. Копия от документи за собственост на обекта;
 9. Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
 10. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 11. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 месеца
до 20 места за сядане – 150 лв.;
от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
над 300 места за сядане – 2000 лв.
Информация за услугата

Коментарите са затворени.