2018

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация
№1/11.05.2018 Хава Сали Мехмед Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№2/11.05.2018 Цветелина Тодорова Стойчева Старши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№3/25.05.2018 Елфида Исмаил Мехмедемин Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№4/29.05.2018 Хафисе Мустафа Хюсеин Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№5/30.05.2018 Чанка Неделчева Андреева Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№6/04.06.2018 Фатме Мустафа Вели Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№7/04.06.2018 Хабибе Рамадан Мехмед Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№8/04.06.2018 Лилия Радованова Брезелиева-Кадил Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№9/04.06.2018 Хава Хилми Хилми Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№10/05.06.2018 Йорданка Величкова Христова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№11/05.06.2018 Ислям Хюсеин Ислям Начлник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№12/05.06.2018 Хаджер Мустафа Карамустафа-Адем старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№13/05.06.2018 Зийнеб Шериф Ахмед Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№14/05.06.2018 Рувейда Халил Хаджифета Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№15/05.06.2018 Рейхане Хюсеин Алиева Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№16/06.06.2018 Стефка Москова Радева Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№17/06.06.2018 Еметула Мехмед Сюлейман Старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№18/06.06.2018 Гюлбахар Рюстем Смаил Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№19/06.06.2018 Мехмед Хасан Чолак Секретар МКБППМН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№20/06.06.2018 Гюлсюм Лютфи Юзеир Специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№21/06.06.2018 Мийрем Неждет Мустафа младши експертт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№22/06.06.2018 Исмигюл Исмаил Османова младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№23/06.06.2018 Гюлфие Ереджеб Ереджеб старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№24/07.06.2018 Фирдес Ереджеб Осман старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№25/07.06.2018 Мрем Сеид Исмаил старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№26/07.06.2018 Зюмбюл Мурадова Неджибова директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№27/07.06.2018 Айше Адем Смаил старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№28/07.06.2018 Атанас Янков Янакиев главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№29/07.06.2018 Снежана Желязкова Панайотова Секратар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№30/07.06.2018 Радка Стоянова Димитрова старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№31/07.06.2018 Пламен Русев Христозов Главен инспектор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№32/07.06.2018 Осман Шакир Хюсеин Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№33/07.06.2018 Шабан Кямил Исмаил старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№34/07.06.2018 Фатме Седат Смаил Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№35/07.06.2018 Радка Недева Маринова Старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№36/07.06.2018 Мустафа Халис Ахмед Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№37/07.06.2018 Фатме Фикрет Селим старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№38/07.06.2018 Ерол Кязим Смаил Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№39/07.06.2018 Айше Хюсеин Тахирова младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№40/07.06.2018 Ибрям Али Ибрям младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№41/07.06.2018 Алпер Мехмед Хюсеинали главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№42/07.06.2018 Паолиана Иванова Демирева юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№43/08.06.2018 Кадрие Хюсеин Хаджифета Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№44/08.06.2018 Исмаил Мехмедали Исмаил главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№45/08.06.2018 Нурсел Халил Адем Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№46/08.06.2018 Перихан Хълми Джелил младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№47/08.06.2018 Мийрем Мехмед Иб Главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№48/08.06.2018 Хатче Осман Якуб Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№49/08.06.2018 Веселина Стоянова Димитрова старши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№50/08.06.2018 Гюлсюм Али Хюсеин главен спецалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№51/08.06.2018 Веселина Демирева Стратиева главен спецалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№52/08.06.2018 Неджметин Сюлейман Юсуф главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№53/08.06.2018 Муазес Ружди Осман главен спецалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№54/08.06.2018 Мийрем Али Сали Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№55/08.06.2018 Али Осман Хаккъ главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№56/08.06.2018 Муазес Ислям Ахмед началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№57/08.06.2018 Кремена Иванова Николова главен спецалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№58/08.06.2018 Росица Асенова Парапанова Главен спецалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№59/08.06.2018 Кязим Сали Осман началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№60/08.06.2018 Неджибе Хасан Хасан старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№61/08.06.2018 Невзат Лютфи Исмаил началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№62/08.06.2018 Зиля Неждет Коруосман младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№63/08.06.2018 Мехмед Расим Ахмед началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№64/05.07.2018 Емне Хюсеин Мехмедали директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№65/05.07.2018 Фердание Ремзиева Хюсеинова Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№66/05.07.2018 Хатче Хюсеин Мехмед Директор ДГ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
№67/06.08.2018 Гюлсюм Меликша Садулла Старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Декларации по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Коментарите са затворени.