Съобщение
Във връзка с проведена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен”, на 29.04.2021г./петък/ стартира строителството по проекта. .

Проекта е финасиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Публикувано на: 14 май 2021 г.

Информация
На 19.11.2019г. кметът на Община Руен Исмаил Осман подписа договор с Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Реконструкция и ремонт на общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Размерът на одобрената субсидия е 762 327. 29 лв.

Проекта включва комплекс от дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност на сградите, намаляване разходите на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Инвестиционните намерения на община Руен включват: Подобряване състоянието на сградния фонд на общинските сгради, чрез саниране – топлинно изолиране на външните стени, под и покрив, подмяна на дограмата, подмяна на източниците на топлина, подмяна на осветлението. Обновените по проекта административни сгради, ще доведат до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда и развитие на икономиката.

Обект на инвестицията са общинските сгради в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци.

Информация

Публикувано на: 19 декември 2019 г.

Коментарите са затворени.