Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647”, уникален номер на поръчката в АОП 00274 -2014 – 0009,

Електронна преписка

Коментарите са затворени.