Конкурси за работа

Старши експерт в отдел Гражданско състояние и гражданска регистрация
Началник на отдел „Териториално и селищно устройство”
Старши юрисконсулт

 

Съобщение

за резултатите от проведения конкурс за заемане на длъжността: “Старши юрисконсулт”.

– Класирани кандидати за интервю:

  1. Йовка Панайотова Маринска – получени 30 т., оценка 5.00
  2. Виолета Руменова Попова – получени 22 т., оценка – 4.20

– Некласирани кандидати, получили оценка по малко от 4.00:
Николай Жечков Чочев – получени 18 т., оценка – 3.80
Интервюто се проведе на 10.11.2020 г. от 13:30 ч.

– Класиране на кандидатите:
– Първо място: Йовка Панайотова Маринска – 390 точки
– Второ място: Виолета Руменова Попова -357,6 точки

Председател на комисията: С.Панайотова

Съобщение
Публикувано на: 13 ноември 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, обявяваме реда за провеждане на теста, както следва:

  1. Тестът се състои от 30 въпроса. За всеки въпрос има само един верен отговор.
  2. За всеки отбелязан верен отговор кандидата получава 1 точка. За верен отговор се счита този отбелязан с „Х” или ограден с кръгче „О”
  3. При посочени два или повече отговора на един въпрос точки не се присъждат
  4. За успешно издържан теста се счита кандидата събрал минимум 20 точки.
  5. Резултатът на успешно издържалите теста се умножава с Коефициент „3”

Председател на комисията: С.Панайотова
Съобщение
Публикувано на: 9 ноември 2020 г.

 

Списък на допуснатите  кандидати

за длъжността “Старши юрисконсулт” в административно звено: Дирекция “Административно и информационно обслужване ” на община Руен.

Въз основа на преценката, конкурсната комисия допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Николай Жечков Чочрв
  2. Йовка Панайотова Маринска
  3. Виолета Руменова Попова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10.11.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на община Руен, с. Руен, ул. Първи май №18

Списък на допуснатите кандидати
Публикувано на: 27 октомври 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

За заемане длъжността: “Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно и информационно обслужване” на община Руен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– да е пълнолетен български гражданин;
– да не е поставен под запрещение;
– да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
– да не е лишавано по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
– да притежава висше образование –„магистър”по специалност „Право”;
– да има придобит професионален стаж минимум 2 години.

2. Начин на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю

3. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
– писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
– копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност, както и правоспособност;
– копие от документи удостоверяващи продължителността на придобития стаж;
– декларация от лицето за обстоятелства по т.2.

4. Документите следва да бъдат представени в Информационен център на община Руен с.Руен в срок до 14 дни от датата на публикуване на обявлението лично или чрез пълномощник или по начина указан в чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на административната сграда на общината.
6. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
– разработва и съгласува проекти на нормативни актове, касаещи общината.
– организира и съгласува административно – техническата и юридическата подготовка на процедури по възлагане на обществени поръчки;
– изготвяне на становища по жалби на граждани, относно текущата дейност на общината;
– съгласува документация по провеждане на процедури по отдаване под наем, продажба, концесия, обществени поръчки и договори произтичащи от дейността на дирекцията.
7. Минималният размер на основаната заплата за длъжността съгласно КДА – 950 лв.
тел. за контакти: 05944/6449

Публикувано на: 5 октомври 2020 г.
Изтегли

Юрисконсулт

ОБЯВЛЕНИЕ

За заемане длъжността: “Юрисконсулт” в Общинска администрация Руен

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
– минимална образователно-квалификационна степен: магистър по право;
– професионален опит: не се изисква
2. Конкурсът да се проведе на 2 етапа:
– Първи етап – допускане по документи
– Втори етап – интервю.
3. Необходимите документи, които трябва да представят кандидатите да са в съответствие с КДА и КТ.
4. Документите следва да бъдат подадени в срок до 18.01.2019г в деловодството на Информационен център и обслужване на граждани в с. Руен лично или чрез пълномощник
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на административната сграда с.Руен
6. Описание на длъжността – съгласно приложена длъжностна характеристика.
Публикувано на: 19 декември 2019 г.
Изтегли

Специалист Администриране на приходите и обслужване на населението/АПОН/

ОБЯВЛЕНИЕ

За заемане длъжността: “Специалист Администриране на приходите и обслужване на населението/АПОН/” в кметство с. Люляково.
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
– минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: не се изисква
– умение за работа с информационни ситеми и програми
2. Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:
– Първи етап – допускане по документи
– Втори етап – интервю.
3. Необходимите документи, които трябва да представят кандидатите са в съответствие с КДА и КТ.
4. Документите следва да бъдат подадени в срок до 17.00ч на 13.12.2019г в деловодството на Информационен център и обслужване на граждани в с. Руен лично или чрез пълномощник
5. Описание на длъжността – съгласно приложена длъжностна характеристика

Публикувано на: 12 ноември 2019 г.
Изтегли

Извлечение от Протокол за окончателно класиране за длъжността “специлист АПОН” с място на работа в кметство с.Люляково

Директор на Детска градина с. Руен, обл. Бургас

Oбява

1. За заемане длъжността: Директор на Детска градина с. Руен, обл. Бургас
. Кратко описание на длъжността:
Директорът, като орган на управление планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.
2. Изисквания към кандидатите:
– образование – висше;
– образователна квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”;
– специалност от професионално направление „педагогика”, с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с квалификация „учител” или допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
– минимален професионален опит – 5 години учителски стаж;
– да са български граждани;
– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

3. Вид правоотношение: трудово, по Кодекса на труда;

4. Необходими документи:

– Заявление до кмета на общината;
– документ за самоличност (копие);
– професионална автобиография (европейски формат);
– документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие).
– документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата;
– други документи, удостоверяващи професионалната квалификация;
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Първи етап: допускане по документи;
– Втори етап: тест;
– Трети етап: интервю.
6. Необходими документи за кандидатстване:
– заявление за участие в конкурса;
– документ за самоличност- представя се за легитимиране;
– професионална автобиография /европейски формат/;
– документ за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността – копие;
– документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата;
– медицинско свидетелство/при постъпване на работа/;
– удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
– други документи, удостоверяващи професионална квалификация

7. Място и срок за подаване на документи:
Община Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 18, ет. 3, стая № 30, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен плик и върху плика се посочва: наименование на конкурса и позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
Длъжностна характеристика може да се получи при подаване на документи.
Краен срок за подаване на документи: 06.05.2019 г.
За информация: тел. 05944/ 62 12

Публикувано на: 4 април 2019 г.
Изтегли

 

Aрхив

Коментарите са затворени.