Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор №02/321/01539/10.12.2013г..

Обществена поръчка с предмет: “Извършване на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор №02/321/01539/10.12.2013г.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.