2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация
Д-35-1/23.04.2019 Неджибе Хасан Хасан Старши есперт по бюджета Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-2/23.04.2019 Йовка Панайотова Маринска Старши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-3/30.04.2019 Айше Хюсеин Тахирова младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-4/3.05.2019 Мехмед Хасан Чолак Секретар МКБППМН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-5/3.05.2019 Неджметин Сюлейман Юсуф главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-6/3.05.2019 Атанас Янков Янакиев Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-7/3.05.2019 Зиля Неждет Коруосман Ст. счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-8/8.05.2019 Паолиана Иванова Демирева юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-9/8.05.2019 Алпер Мехмед Хюсеинали Главен експерт Еколог Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-10/8.05.2019 Чанка Неделчева Андреева Директор Детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-11/8.05.2019 Ислям Хюсеин Ислям Началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-12/9.05.2019 Гюлсюм Али Хюсеин ст. счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-13/9.05.2019 Хафисе Мустафа Хюсеин Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-14/9.05.2019 Веселина Стоянова Димитрова Старши юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-15/9.05.2019 Рувейда Халил Хаджифета Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-16/9.05.2019 Еметула Мехмед Сюлейман Старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-17/9.05.2019 Мийрем Неждет Мустафа Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-18/10.05.2019 Мустафа Халис Ахмед Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-19/10.05.2019 Елфида Исмаил Мехмедемин Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-20/10.05.2019 Фатме Фикрет Селим Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-22/10.05.2019 Фатме Мустафа Узун Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-23/10.05.2019 Ерол Кязим Смаил Директор дирекция Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-24/10.05.2019 Айше Адем Смаил Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-29/10.05.2019 Атанаска Петрова Мушакова Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-30/10.05.2019 Мирем Сеид Смаил Главен специалист домакин Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-31/10.05.2019 Росица Асенова Парапанова Старши счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-32/10.05.2019 Гюлсум Меликша Садула Счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-33/10.05.2019 Хабибе Рамадан Хюсеин Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-34/10.05.2019 Хава Хилми Хилми Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-35/10.05.2019 Мийрем Мехмед Иб Главен експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-36/10.05.2019 Снежана Желязкова Панайотова Секретар на Община Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-37/10.05.2019 Стоянка Николова Темелкова Спец. Апио Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-38/10.05.2019 Гюлфие Ереджеб Ереджеб Старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-39/10.05.2019 Кадрие Хюсеин Хаджифета Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-46/14.05.2019 Бедрие Осман Мехмед Спец. Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-47/14.05.2019 Нурсел Халил Адем Директор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-48/14.05.2019 Перихан Хълми Джелил Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-49/14.05.2019 Ибрям Али Ибрям Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-50/14.05.2019 Нуршен Хамза Халил Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-51/14.05.2019 Веселина Демирева Стратиева Главен специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-52/14.05.2019 Али Осман Хаккъ Главен Експерт Финанси Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-53/15.05.2019 Иляз Халил Мустафа Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-56/15.05.2019 Зиля Юсуф Кадир Събирач МПДТ Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-57/15.05.2019 Цветелина Тодорова Стойчева Главен юрисконсулт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-58/15.05.2019 Невзат Лютфи Исмаил Началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-59/15.05.2019 Исмигюл Исмаил Османова Младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-62/15.05.2019 Рейхане Хюсеин Алиева Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-63/15.05.2019 Фатме Седат Смаил Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-64/15.05.2019 Радостина Дойчева Топчиева Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-65/15.05.2019 Минерие Шабанова Идризова Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-66/15.05.2019 Кязим Сали Осман Началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-67/15.05.2019 Фатме Осман Мехмед Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-68/15.05.2019 Хасан Бейтула Смаил Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-69/15.05.2019 Муазес Ружди Осман Главен специалист Канцелария Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-70/15.05.2019 Емне Хюсеин Мехмедали Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-71/15.05.2019 Фердание Ремзиева Хюсеинова Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-72/15.05.2019 Хатче Хюсеин Мехмед Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-73/15.05.2019 Зюмбюл Мурадова Неджипова Директор детска градина Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-74/15.05.2019 Шенол Февзи Хасан Началник сектор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-75/15.05.2019 Зейнеб Хюсеин Хасан младши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-76/15.05.2019 Рюбейда Шабан Качар Специалист Апон Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-77/15.05.2019 Мехмед Хасан Мехмед специалист АПОН Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-78/15.05.2019 Муазес Ислям Ахмед началник отдел Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-79/15.05.2019 Фирдес Ерджеб Велиш старши експерт Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Д-35-80/15.05.2019 Радка Недева Маринова старши специалист Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Декларации – 2018 г.

Декларации по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на инетереси

Коментарите са затворени.