Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.