Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен“.

Обществена поръчка с предмет:  “Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен”.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.